Letras de Grzegorz Turnau | BUMBABlog

Artistas

Letras de Grzegorz Turnau

Atlantyda
Bracka
By³em W Nowym Jorku
By³o Kiedyœ Miêdzy Nami
Cia³a
Cichosza
Deus Ex Machina
Dot¹d Doszliœmy
Gdy Kwitnie ¿onkil
Gdy Wszystko Siê Zdarzy
Hola, WpuϾ Nas
Hymn Wieczorów Miejskich
Jak Linoskoczek
Jakieœ Inne S³owa
Jestem Synem Mego Ojca
Kawa³ek Cienia
Krótka Bajka
Kto Wie, Czyli Piosenka O Chêci
Leniwa G³owa
Marta
Miêdzy Cisz¹ A Cisz¹
Murarz
Na M³odoœæ
Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic
Natê¿enie œwiadomoœci
Nie Baw Siê Wiêcej Kul¹ Ziemsk¹
Niebo I Ziemia
O Mój Aniele
Ostatnie S³owa
P³acz Po Izoldzie
Pamiêæ
Pianista I Ja
Piosenka Dla Ptaka
Póki Czas
Pompa
Przez Kresy
Rozmowa Z Kobiet¹ Bez Twarzy
S¹ Pewne Sprawy
S³owicza
Sowa
Szli Têdy Ludzie
Tak - Nie Mów Tak
Tak Samo
Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kocha³a
Tango Nadziei
To Tu, To Tam
Tr¹bki
Tutaj Jestem
Ultima Thule
Uno Momento Mortis
W Miasteczku Anio³y
W Prowincjonalnym Ma³ym Mieœcie
Wiêc Mozna Kochaæ
Wielka Ulewo, Wielka œnie¿yco
Wielki Odkrywco Wyobraÿni
Wiem
Wiwat S³odka Mi³oœæ
Wszystko Co Piêkne
Wzd³u¿ Ulic
Z³oty Sznur
Zanim...
Znów Wêdrujemy

Comentarios