Letras de Kast, de - Ik Ha Dy Leaf | BUMBABlog

Letras


Letras de Ik Ha Dy Leaf de Kast, De

Más letras de Kast, deIk wit net asto sist te wachtsjen
Op in freonlik wurd fan my
As ik dy oprop in myn gedachten
Dan wurd ik sa bliid fan dy
Ik fiel it as ik dy foarby rin
As ik dy sjoch dyn stim wer hear
It sit in hundertûzen flinters
Dy't swiet swefe troch myn lea
Ik ha dy leaf myn hiele libben
't is folle mear as hâlden fan
't is krekt as asto in myn bloed sist
En ik kin der neat tsjin dwaan
Dyn moaie eagen lykje marren
Ik kin der sa in ûndergean
It is in bjusterbaarlik barren
Ik krij it ek fan 't hearrenfean

Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Ik ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy
't binne mar fjouer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms wat bang
Ik ha dy leaf
Wol âlve stêden lang
Ik fiel it moarns asto wer opstietst
Ik sjoch it yn in simmerske bui
Ik wurd al weak asto ris fourtgietst
Yn myn allermoaiste trui
It is myn hân dy'st samar fêstpakst
As wy kuierje lâns de feart
It komt ek, en dat is no it frjemde
Troch soms hast hielendal neat

Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Ik ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy
't binne mar fjouer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms wat bang
Ik ha dy leaf
Fjirtjen blommencorso's lang
Ik priuw it as ik dy in tút jou
Of asto laakest út alle macht
Ik sjoch it as der wer in stjer falt
Nei it wyld vrijen yn 'e nacht
It is dy tinteling, dat bryske
En dêrom bisto fan my

As ik dy rinnen sjoch dan tink ik
God der giet in ingeltsje foarby

Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Ik ha dy leaf, wat moat ik sunder dy
't binne mar fjouer lytse wurdsjes
En al makket us dat soms wat bang
Ik ha dy leaf
Twintich skutsjes lang
Ik sjoch twa âlde minsken
Hân in hân by de pc
It is ien fan myn grutste winsken
Ik haw dy leaf, ek nei de aow

Ik ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy
't binne mar fjouer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms wat bang
Ik ha dy leaf
Hûnderttsien keatsfjilden lang
Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Myn hiele libben lang

Kast, de Ik Ha Dy Leaf 199 137367

Comentarios