Letras de Kast, de - Mal My Dy | BUMBABlog

Letras


Letras de Mal My Dy de Kast, De

Más letras de Kast, deIk bring dy yn dyn bedsje de gerdinen haw ik sletten
Dyn moaie eagen binne swier
It bearke op dyn kessen bist noch nea in dei fergetten
't is krekt as do al trije jier
Moat altyd mei en at se wei is moat 'k har fine
Wat bin ik mâl mei dy
It wie in moaie dei rûnst op dyn klompkes yn 'e blikke
In flinter dwarle by dy del
Do woest har aaie mar do liest har smar skrikke
Fan minsken wurde flinters kjel
Do seachst har nei doe kaamst by my en hast my frege
Wêr giet se hinne wêr 't oare flinters binne
Wat bin ik mâl my dy
En at it moarn is sil 'k dy alles wol fertelle
En asto grut bist bist do nea te grut foar my
Gean no mar sliepen en ast bang bist moast my roppe
Ik sil der wêze ast my ropst sil ik der wêze
Wat bin ik mâl mei dy
Vertaling:
Ik breng je in je bedje de gordijnen heb ik gesloten
Je mooie ogen zijn zwaar
Het beertje op je kussen ben je nog nooit een dag vergeten
't is net als jij al drie jaar
Moet altijd mee en als ze kwijt is moet ik haar vinden
Wat ben ik wijs met jou
Het was een mooie dag je liep op je klompjes in de tuin
Een vlinder dwarrelde bij je neer
Je wilde haar aaien maar je liet haar zomaar schrikken
Van mensen worden vlinders bang
Je keek haar na je kwam bij mij en hebt me gevraagd
Waar gaat ze heen waar de andere vlinders zijn
Wat ben ik wijs met jou
En als het morgen is zal ik je alles wel vertellen
En als je groot bent ben je nooit te groot voor mij
Ga nu maar slapen en als je bang bent moet je me roepen
Ik zal er zijn als je me roept zal ik er zijn
Wat ben ik wijs met jou

Kast, de Mal My Dy 199 137374

Comentarios